Värna – boende, arbete och skola för människor i behov av stöd

Våra medlemmar

Verksamhetsregister

VÄRNA

Trygghet Gemenskap Meningsfullhet

Boende

Trygghet och personligt anpassad omsorg i vackra boendemiljöer.

De estetiska miljöerna och den ekologiska profilen visar på ett hållbarhets- och kvalitetstänk.

Arbete

Självständighet, meningsfullhet och yrkesstolthet eftersträvas i arbetslivet.

Hantverk, odling och djurhållning är vanliga inslag i daglig verksamhet och en viktig del av arbetsgemenskapen.

Skola

Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen går hand i hand och utgör en helhet som bidrar med näring för hela personligheten.

Varje elev ska känna sig trygg, delaktig och uppleva en meningsfull gemenskap genom sin skoltid.

Aktivitet

En fritid som är stimulerande och rolig. Möjlighet till individanpassade aktiviteter utifrån behov och önskemål.

Stöd till att finna balansen mellan aktivitet och vila, mellan det egna och det gemensamma.

Värna

Värnas medlemsorganisationer erbjuder boende, skola, och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen.

Värnas medlemmar står för trygghet och omsorg i medvetet anpassade och vackra miljöer

Värnas medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten. Antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett hållbarhets- och kvalitetstänkande.

Värnas kärnvärden

Värna har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena

Människans andliga dimension – grunden för vår människosyn

Människans jag – hennes individualitet – kan inte reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar.

Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje människas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad.

Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg, utan att bli motarbetad eller ifrågasatt. Det menar vi är grunden för all utveckling, oavsett funktionsnedsättning.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är en förutsättning för den egna utvecklingen.

För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar för att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och är övertygade om att det bidrar till individens utveckling.

Ett skapande liv och arbetets betydelse

Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi göra det möjligt för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet.

Det kan handla om att sätta upp skådespel, att spela och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material. Möjligheter till att vara skapande finns så väl i skolan som på våra arbetsplatser och i boendet.

I en vuxens människas liv är arbetet centralt. Att hitta en arbetsgemenskap, att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får möjlighet till ett rikt liv.

Lyhördhet och respekt för det individuella

Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder.
Bortom funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft.

Medarbetarens uppgift är att vara uppmärksam på varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna.

Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att vara lyhörd inför varje människas förutsättningar är grundläggande värden i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling.

De uppkomna svårigheterna blir till ett fruktbart gränsområde där ett möte sker och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. Denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö

En estetiskt tilltalande miljö har en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vi vikt vid arkitektur, materialval, inredning och färgsättning, liksom vid till exempel gestaltade trädgårdar och promenadområden.

För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande med rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma morgonsamlingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att fira helger och årstidsfester. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

Att värna om det ekologiska sammanhanget är grundläggande för oss och ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel är en självklarhet i våra verksamheter.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om hur våra medlemmar bedriver sina trygga och omsorgsfulla verksamheter utan vinstintresse?

Eller hur de arbetar med hållbarhet och kvalitet?