Grundutbildning inom området funktionsnedsättningar

Målgrupp

Medarbetare som arbetar med människor med funktionsnedsättningar

Förkunskaper

Inga

Omfattning

18 utbildningstillfällen under ett år varav 12 är heldagar på plats i Järna. Däremellan ges sex digitala föreläsningar.

Kostnad

Värnamedlem 12 500 kr per deltagare.
Icke Värnamedlem 15 000 kr per deltagare.

Om utbildningen

Utbildningen utgår från de grundläggande kunskapsområden som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter ”Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning” samt SOSFS 2014:2 “Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”. Kunskapskontroller av lärandemål sker genom inlämningsuppgifter, seminarier samt muntliga och skriftliga kontroller.

Kurser som ingår

  • Etik, människosyn och bemötande
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar
  • Omvårdnad och omsorg
  • Lagstiftning och regelverk
  • Kommunikation och pedagogiskt stöd
  • Hälsa och livskvalitet