Värnagarantin

Värnagarantin innebär observationer och professionella samtal

Syfte, mål och metod

Syftet med Värnagarantin är att säkerställa att det i verksamheten pågår ett kvalitetsarbete för en gemensam grund i arbetet med läkepedagogik och socialterapi. Ett kvalitetsarbete som är systematiskt, meningsskapande och grundat på Värnas gemensamma kärnvärden. Målet med Värnagarantin är att våra medlemmar aktivt deltar i ett internt kvalitetsarbete som främjar ett kvalitativt arbete med läkepedagogik och Socialterapi. Vi använder en kvalitativ modell som bygger på strukturerade kollegiala observationer och professionella samtal för att säkerställa Värnagarantin.

Tidsplan och genomförande

Observationen utförs under två till fyra dagar. Det innefattar förberedelser och genomläsning av material, observation, samtal och reflektion/skrivande, samt att skriva rapport, delta i ett överlämningsmöte samt bidra till utformning och uppföljning av den egna verksamhetens handlingsplan. Rapporten överlämnas till arbetsgruppen för Värnagarantin för granskning. Vid överlämningsmötet är observatörer, verksamheternas ledning, deltagare från arbetsgruppen och de observerade enheterna representerade.

Hur går det till?

Samtliga observatörer genomgår endagsutbildning för att förberedas inför det kommande uppdraget. Observatörerna får med sig ett observationsunderlag som bygger på hur Värnas kärnvärden tillämpas i praktiken. Observatörerna hälsar på i verksamheten och genomför då intervjuer samt gör observationer *Trianguleringen. Därefter skrivs en rapport som beskriver den observerade verksamheten utifrån givna teman, både starka områden och förbättringsområden fram. Verksamheten som blivit observerad skriver sedan en handlingsplan som följs upp cirka 6 månader efter avslutad observationsomgång.

*Trianguleringen i Värnagarantins arbete går ut på tre saker, precis som namnet antyder:

  1. Läsa
  2. Intervjua
  3. Observera

Det betyder att du som observatör innan besöket ska läsa på om den verksamhet du ska observera, om deras inriktning, värdegrund, etc.Du ska sedan intervjua personer i verksamheten och till sist observera och iaktta enheten och arbetet som utförs. Själva trianguleringen går sedan ut på att du undersöker om det du läst stämmer överens med det du hör och om det stämmer överens med det du ser. Det är en givande och spännande process!

Vill ni vara med?

Ni som verksamhet anmäler till Värnas kansli att ni vill vara med i Värnagarantin. En anmälan innebär både att ni blir observerade samt att ni skickar observatörer från er som åker till en annan verksamhet.

Varje höst startar en ny omgång med att utbilda observatörer. Anmäl din verksamhet redan nu till kontakt@varna.nu Vill du ha mer information, hör av dig till Jenny Lundqvist jenny.lundqvist@solakrabyn.se eller till Värnas kansli.