Värnas medlemskriterier

  • Värna är en sammanslutning av verksamheter som på antroposofisk grund arbetar med läkepedagogik och socialterapi. Värnas verksamheter erbjuder boende, utbildning och arbete inom ramarna för Socialtjänstlagarna, Hälso- och sjukvårdslagen samt skollagen.
  • Vid ansökan om inträde i förbundet Värna ska det tydligt framgå av verksamhetens stadgar eller bolagsordning att den arbetar utifrån en antroposofisk värdegrund. Värnas styrelse tillställs dessa för granskning och uppdras att ta ställning till varje enskild ansökan.
  • Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets/organisationens idé. Finansiella resurser och andra tillgångar är ej målet utan medlet att förverkliga idén. Värnas medlemmar bör ha en juridisk form som lätt kan identifieras som en allmän nyttig verksamhet.
  •  Värnas medlemmar tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitetsvillkor samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning. Värnas styrelse kan begära in dessa uppgifter när den så anser och kan vid behov fördjupa sig i hur vinstmedlen kommer verksamheten tillgodo.
  • Värnas medlemmar ser betydelse av och vill understödja nationellt och internationellt samarbete, utveckling och utbyte inom det professionella området.