Föreståndare två gruppbostäder, Tobiasgården, Kungälv

Stiftelsen Tobiasgården bedriver LSS-verksamheter i form av två gruppbostäder och daglig verksamhet. Tobiasgården bedriver också ett litet lantbruk med kor, får, hästar, hönor och kaniner. Gården är centrum för daglig verksamhet och skapar naturliga arbetsuppgifter. Här finns även grönsaksodlingar, åkrar, hagar och lite skog. Även på sin fritid har de boende möjlighet att umgås med djuren och ta del av den vackra naturen som verksamheten är belägen på.

Tobiasgården är en antroposofisk, idéburen verksamhet och lantbruket bedrivs ekologiskt/biodynamiskt. Tobiasgården har funnits sedan 1988.

Stiftelsens ändamålsparagraf:
”Stiftelsens ändamål är att till behövande barn och vuxna erbjuda vård, undervisning och daglig verksamhet enligt antroposofisk läkepedagogisk/socialterapeutisk metod i kombination med biodynamiskt lantbruk och i samhällsnyttans tjänst.”
Som föreståndare för Tobiasgårdens gruppbostäder har du ett tätt samarbete med föreståndaren för Daglig verksamhet samt representanter ur styrelsen. Det är också viktigt att värna om lantbruket och trädgården. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med DV-föreståndare samt styrelsen.

Tobiasgården har sju LSS-lägenheter fördelat på två gruppbostäder. I den ena gruppbostaden finns tre lägenheter och i den andra finns fyra lägenheter. Samtliga hyresgäster har även sin dagliga verksamhet på platsen. Därutöver tillkommer fem deltagare som enbart har daglig verksamhet på Tobiasgården.

Du kommer att vara tillståndsbärare för boendena och måste ha adekvat utbildning för detta. Vi söker dig som har en examen som socionom el liknande utbildning på minst 180 högskolepoäng. Din utbildning ska ha gett kunskaper om LSS-gruppboenden, lagstiftningen som styr LSS-verksamheter och om de personer som innefattas av verksamhetens målgrupp, personkrets 1. Ett krav är också flerårig erfarenhet från målgruppen inkluderande dygnet runt omsorg, samt erfarenhet av ledningsarbete. Det är önskvärt att du, av IVO, har ett tidigare godkännande som tillståndsbärare av LSS-boende.

Antagning och intervjuer sker fortlöpande. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och referenshänvisning.

Maila din ansökan till styrelsen@tobiasgarden.se

Välkommen med din ansökan!

Som ansvarig för gruppbostäderna är din uppgift:

 • Att med stort engagemang och intresse leda, fördela och utveckla arbetet i positiv anda.
 • Du ser helheten och har lätt för att prioritera.
 • Du arbetar nära dina medarbetare och ansvarar för att verksamheten, följer de krav och lagar som våra tillsynsmyndigheter kräver för en god kvalitet på den omsorg vi bedriver.
 • Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt Stiftelsen Tobiasgårdens mål och värderingar.
 • Du ansvarar för att alla individer som erhåller stödinsatser i verksamheten du förestår, får stöd enligt avtal och beställning.
 • Du ansvarar för att den löpande dokumentationen sker och för det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Du ansvarar även för boendenas brandskydd.
  Du ansvarar för att policy, rutiner och handlingsplaner i arbetsmiljöarbetet följs och uppdateras.
 • Du ansvarar för att verksamheten har tillräckligt med bemanning för att kunna bedriva en god omsorg.
 • Du ansvarar för rekrytering av nya medarbetare och timvikarier inom ramen för verksamhetens budget.
 • Du ansvarar, tillsammans med DV-föreståndaren, för semesterplanering.
 • Du har ekonomisk överblick och följer upp budgeten. Du attesterar även fakturor som hör till boendet.
 • Du ansvarar, tillsammans med DV-föreståndaren och styrelsen, för att befattningsbeskrivningar och andra dokument uppdateras årligen och att de finns tillgängliga och är kända för medarbetarna.
 • Du ansvarar för medarbetarnas fortbildning och följer upp detta i årliga utvecklingssamtal.
 • Du ansvarar, tillsammans med DV-föreståndare och styrelse för arbetsmiljön på platsen.
 • Du inspirerar till fortlöpande kompetensutveckling i samband med mötestider.
 • Du ansvarar, i samarbete med DV-föreståndare och styrelse, för att erforderlig handledning finns tillgänglig.
 • Du understödjer planeringen av rutiner och arbetsfördelning i boendena så att tiden disponeras inom överenskomna tjänster.
 • Du inspirerar och påminner om att boendets miljö, invändigt och utvändigt, vårdas och har en harmoniserande och terapeutisk funktion.
 • Med inspiration från årsloppet inspirerar du till att skapa ett meningsfullt boende.